Help us save our Oscar Sajland

For: Oscar Sajland
Lund, Skåne län, Sweden
Organizer: Göran Sajland
Help us save our Oscar Sajland (Oscar Sajland)
€319,895
of €350,000 goal
91% Complete
Raised by 1062 donors

The Story

Vill du använda Swish så använd Görans telefonnummer 070 62 65 478  

Följ Oscar på hans resa på www.saveoscarsajland.com

följ även på Facebook    #saveoscarsajland

Hur berättar man för en 13-åring pojke med stark framtidstro och stora framtidsplaner att han har en mycket aggressiv och snabbväxande hjärntumör (DIPG – Diffust Pons Gliom) som det inte finns några behandlingsmetoder för i Sverige? Chansen att Oscar finns hos oss om 1 år är extremt liten. Oscar har bestämt sig för att inte ge upp. Och vi har bestämt oss för att inte ge upp. Hur tufft det än ser ut just nu. Vi skall göra allt som står i vår makt för att Oscar skall bli frisk igen!  


Och det finns ljus – på en privat klinik i Monterrey, México (https://www.idoimexico.com/). De har specialiserat sig på att behandla barn som får denna mycket aggressiva hjärntumör. På detta privata sjukhus behandlas barn från hela världen framgångsrikt och det finns goda exempel på att behandlingen både bromsar och botar. För att rädda Oscar måste vi åka till México. Det är bråttom och vi måste åka NU!  

Oscar är en 13-årig pojke från Lund i Skåne som alltid har varit frisk, väldigt aktiv och enormt kunskapssökande. Livet har kretsat kring skolan, där hans resultat är mycket bra, hans syskon, kring handbollen, ett mycket stort matintresse, kompisar och datorspel. Så som det skall vara i den åldern. Sedan eftermiddagen den 15 december 2017 är livet inte längre som det skall vara när man är 13 år. Denna dag strax före jul fick Oscar diagnosen hjärntumör – en hjärntumör som kallas DIPG (Diffust Pons Gliom). Tumören växer i den känsliga hjärnstammen som är den huvudsakliga kommunikationsvägen för en rad livsviktiga nervsignaler mellan hjärnan och kroppen (andning, hjärtrytm, blodtryck etc.). Därför går den inte heller att operera bort. Oscar är alltså i akut behov av behandling!   


Kliniken i Monterrey, México behandlar med erkända metoder och godkända preparat på ett sätt som inte sker någon annanstans i världen. Metoden innebär två olika behandlingar - intraarteriell kemoterapi dvs. att cytostatika injiceras direkt in till det område i hjärnan där tumören sitter, och immunterapi dvs. att kroppens eget immunförsvar bekämpar cancercellerna. Kliniken i México har varit oerhört framgångsrik med denna unika metod som hjälper och botar barn på ett sätt som aldrig tidigare har skett. Som ger barn och deras föräldrar ett hopp om en annan, ljusare framtid.   Behandlingen för att rädda Oscar kostar oerhört stora summor pengar och tar lång tid, ca 1 år. Varje behandling beräknas kosta ca $15500 (ca 130 000 kr) plus sjukvård, resor och boende. Detta skall ske minst var 3:e vecka. Enligt de förhandsberäkningar vi har från kliniken i México beräknas bara själva behandlingarna kosta över 3 miljoner svenska kronor. Ja, det är mycket pengar och mer än vad vi själva kan få ihop. Men att låta pengar vara ett hinder för Oscars liv finns inte i vår värld. Det finns nog inte i någon förälders värld.    

Som mamma och pappa rasar livet samman när ens barn får en diagnos som denna. 

Men inte Oscars. Denna hjärtesnälla och underbara 13-åring säger att vi alla måste blicka framåt. 

Han har framtidsplaner. Och han är fast besluten att lyckas.    

Vi behöver all hjälp vi kan få och är tacksamma för alla bidrag, varenda krona räknas. 

Hjälp oss att ge Oscar ett hopp om att kunna förverkliga sina framtidsplaner.    

Eventuella medel som blir över kommer självklart att doneras till forskningsprojekt för DIPG-forskning och därmed komma till nytta för andra barn som Oscar.    

Stort tack på förhand, Cecilia och Göran Sajland  


How does one tell a 13-year-old boy with strong belief and great plans for the future that he has a very aggressive and fast-growing brain tumor (DIPG – Diffuse intrinsic pontine glioma) that there are no treatment methods for in Sweden? The chance that Oscar will be with us in 1 year is extremely small. Oscar has decided not to give up. And we have decided not to give up. Even how tough it looks right now. We will do everything in our power for Oscar to recover!   


And there is light - at a private clinic in Monterrey, México (https://www.idoimexico.com). They are specialized in treating children who get this very aggressive brain tumor. At this private hospital, children from all over the world are treated successfully, and there are good examples that the treatment both stops the tumor and cures. To save Oscar, we have to go to México. Time is critical - we are in a hurry and we have to go now!   


Oscar is a 13 year old boy from Lund in south of Sweden who always has been healthy, very active and has a huge interest to search for knowledge and get answers. Life has been around school, where his results are very good, and his siblings, around handball, a very big food interest, friends and computer games. As it should be in that age. Since afternoon December 15, 2017, life is no longer as it should be when you are 13 years old. This day, just before Christmas, Oscar received the diagnosis of brain tumor - a brain tumor called DIPG (Diffuse intrinsic pontine glioma). The tumor grows in the sensitive brainstem which is the main communication pathway for a series of vital neuronal signals between the brain and the body (breathing, heart rhythm, blood pressure, etc.). Therefore, it is also impossible to operate. Oscar is therefore in urgent need of treatment!   


The clinic in Monterrey, México uses well recognized methods and approved medications in a way that is not performed anywhere else in the world. The method involves two different treatments - intra-arterial chemotherapy i.e. that cytostatic are injected directly into the area in the brain where the tumor is located, and immunotherapy which means that the body's own immune system fights cancer cells. The clinic in Mexico has been extremely successful with this unique method of helping and curing children in a way that have never happened before. They give children and their parents a hope for another, brighter future.   


The treatment, for saving Oscar, costs extremely large amounts of money and takes a long time, about 1 year. Each treatment is estimated to cost about $ 15 500 (approximately 130 000 SEK) plus healthcare, travel and accommodation. This must be done at least every 3 weeks. According to the preliminary calculations we have from the clinic, only the treatments themselves cost over $ 360 000 (more than 3 million SEK). Yes, it's a lot of money and more than we can get together by ourselves. But letting money be an obstacle to Oscar's life is not in our world. Probably not in any parent´s world.   


As mother and father, life collapses when one's child gets a diagnosis like this one. 

But not Oscars. 

This hearty and wonderful 13 year old boy says we all have to look forward. 

He has plans for his future. 

And he is determined to succeed.   

We need all the help we can get and are grateful for all contributions, each crown counting. Help us to give Oscar a hope to realize his plans for the future.    

Any funds left over will of course be donated to research projects for DIPG research and thus benefit other children like Oscar.   

We are so grateful, Cecilia and Göran Sajland

Fundraiser Updates

Posted on March 1, 2018

Posted on March 1, 2018

1 mars Monterrey, Mexico 

The week has continued in moving in to the new apartment and find our new life. The days have been spent in the apartment and with the smaller children at the pool. Its winter and 25-30°C! Oscar will get treatments appr. every 3:td week and between these, there is waiting. As parents we want treatments, treatments and treatment. But the recommendation is appr. every 20:th day. When the treatment starts it affect the tumour, like and inflammation, and in the beginning, you can first experience he gets more affected before he gets better. Other families that have their children here in treatment says that one can feel sick and bad after the first treatment. We can confirm this – Oscar has felt bad and it has more or less been “every second day sickness”. He also gets a lot of medication and of course that affects him. Today I woke up and heard when he told his mother Cecilia, “Today I feel better and not so tired!”. That really made me very happen! 


From recommendation from another Swedish family we have got a physiotherapist that comes home to us every morning at 9.00 AM. Oscar really loves that! They have training for one hour, and she is really tough with him, but he likes it. That hour it is a lot – one and two and three and four……. She is good for Oscar. He is week in his left side and we hope that a combination of a smaller tumour and training will have a positive effect. The doctors in Sweden have said that they don’t see a reason why he shouldn’t get his mobility back on the left side, but it can take some time. It’s so funny because he doesn’t only work hard, he also sees it as an option to improve his English and learn more!


Posted on February 24, 2018

Posted on February 24, 2018

We have arrived to Mexico last Sunday 18/2. It was a long flight and specially for Oscar. Even though we missed our connecting flight Chicago O´Hare to Monterrey and had to stay the night in Chicago on a hotel it went well. We met the doctors Monday afternoon for the first consultation. They were very open minded and involved us a lot. They gave us so much time as we wanted for questions and discussion about the treatment. We, and specially Cecilia, have read a lot about the treatments so there were a lot of questions. On Tuesday Oscar got his first treatment. It was very emotional for Cecilia and me. Much has happened the last month, and very much the last week since we left Sweden. Its hard to understand all this, and we have not yet have had the time to reflect about it – where we are, why we are here and how we got here. Oscar has recovered well after the first treatment, even if he feels sick and is very tired. Now we are waiting 3 weeks for the next treatment.  

This week we have also been searching for an apartment. That has taken very much time and efforts for us. Its not easy to come to a place that you didn’t even knew it existed. People are very helpful here. Mexican people are very nice! After a tough week we have finally found what we wanted. An apartment with 2 bedrooms located in the area Nuovo Sur, a pool area, a gym etc. and to a reasonable price. We are very happy for this! We will have this apartment on Monday, and then it will be much easier for us and Oscar to start our “new” life and build up routines.  


Posted on February 16, 2018

Posted on February 16, 2018

Oscar får stöd från alla håll och kanter. Oscar själv, mamma Cecilia, jag och hans syskon är så enormt tacksamma. 5720 otroliga människor har swishat en donation. 747 personer har donerat på Youcaring.com. Vilken uppslutning kring Oscar. Alla med en fantastisk empati och önskan om att Oscar skall bli frisk, för det skall han! Vi vill tacka alla som skriver så fina meddelanden till Oscar Sajland.
#saveoscarsajland

About the Organizer

Report Fundraiser

Report Fundraiser

*Please report fraud and Terms of Service violations only. Personal disputes will not be reviewed.

* YouCaring will not use or share your phone number or other information for marketing purposes.

Comments

Supporters

Grab Our Widget

Help us save our Oscar Sajland

Grab Our Widget
Donate NowFacebook Share Button