Help us save our Oscar Sajland

For: Oscar Sajland
Lund, Skåne län, Sweden
Organizer: Göran Sajland
Help us save our Oscar Sajland (Oscar Sajland)
€376,093
of €450,000 goal
83% Complete
Raised by 1152 donors

The Story

Vill du använda Swish så använd Görans telefonnummer 070 62 65 478  

Följ Oscar på hans resa på www.saveoscarsajland.com

följ även på Facebook    #saveoscarsajland

Hur berättar man för en 13-åring pojke med stark framtidstro och stora framtidsplaner att han har en mycket aggressiv och snabbväxande hjärntumör (DIPG – Diffust Pons Gliom) som det inte finns några behandlingsmetoder för i Sverige? Chansen att Oscar finns hos oss om 1 år är extremt liten. Oscar har bestämt sig för att inte ge upp. Och vi har bestämt oss för att inte ge upp. Hur tufft det än ser ut just nu. Vi skall göra allt som står i vår makt för att Oscar skall bli frisk igen!  


Och det finns ljus – på en privat klinik i Monterrey, México (https://www.idoimexico.com/). De har specialiserat sig på att behandla barn som får denna mycket aggressiva hjärntumör. På detta privata sjukhus behandlas barn från hela världen framgångsrikt och det finns goda exempel på att behandlingen både bromsar och botar. För att rädda Oscar måste vi åka till México. Det är bråttom och vi måste åka NU!  

Oscar är en 13-årig pojke från Lund i Skåne som alltid har varit frisk, väldigt aktiv och enormt kunskapssökande. Livet har kretsat kring skolan, där hans resultat är mycket bra, hans syskon, kring handbollen, ett mycket stort matintresse, kompisar och datorspel. Så som det skall vara i den åldern. Sedan eftermiddagen den 15 december 2017 är livet inte längre som det skall vara när man är 13 år. Denna dag strax före jul fick Oscar diagnosen hjärntumör – en hjärntumör som kallas DIPG (Diffust Pons Gliom). Tumören växer i den känsliga hjärnstammen som är den huvudsakliga kommunikationsvägen för en rad livsviktiga nervsignaler mellan hjärnan och kroppen (andning, hjärtrytm, blodtryck etc.). Därför går den inte heller att operera bort. Oscar är alltså i akut behov av behandling!   


Kliniken i Monterrey, México behandlar med erkända metoder och godkända preparat på ett sätt som inte sker någon annanstans i världen. Metoden innebär två olika behandlingar - intraarteriell kemoterapi dvs. att cytostatika injiceras direkt in till det område i hjärnan där tumören sitter, och immunterapi dvs. att kroppens eget immunförsvar bekämpar cancercellerna. Kliniken i México har varit oerhört framgångsrik med denna unika metod som hjälper och botar barn på ett sätt som aldrig tidigare har skett. Som ger barn och deras föräldrar ett hopp om en annan, ljusare framtid.   Behandlingen för att rädda Oscar kostar oerhört stora summor pengar och tar lång tid, ca 1 år. Varje behandling beräknas kosta ca $15500 (ca 130 000 kr) plus sjukvård, resor och boende. Detta skall ske minst var 3:e vecka. Enligt de förhandsberäkningar vi har från kliniken i México beräknas bara själva behandlingarna kosta över 3 miljoner svenska kronor. Ja, det är mycket pengar och mer än vad vi själva kan få ihop. Men att låta pengar vara ett hinder för Oscars liv finns inte i vår värld. Det finns nog inte i någon förälders värld.    

Som mamma och pappa rasar livet samman när ens barn får en diagnos som denna. 

Men inte Oscars. Denna hjärtesnälla och underbara 13-åring säger att vi alla måste blicka framåt. 

Han har framtidsplaner. Och han är fast besluten att lyckas.    

Vi behöver all hjälp vi kan få och är tacksamma för alla bidrag, varenda krona räknas. 

Hjälp oss att ge Oscar ett hopp om att kunna förverkliga sina framtidsplaner.    

Eventuella medel som blir över kommer självklart att doneras till forskningsprojekt för DIPG-forskning och därmed komma till nytta för andra barn som Oscar.    

Stort tack på förhand, Cecilia och Göran Sajland  


How does one tell a 13-year-old boy with strong belief and great plans for the future that he has a very aggressive and fast-growing brain tumor (DIPG – Diffuse intrinsic pontine glioma) that there are no treatment methods for in Sweden? The chance that Oscar will be with us in 1 year is extremely small. Oscar has decided not to give up. And we have decided not to give up. Even how tough it looks right now. We will do everything in our power for Oscar to recover!   


And there is light - at a private clinic in Monterrey, México (https://www.idoimexico.com). They are specialized in treating children who get this very aggressive brain tumor. At this private hospital, children from all over the world are treated successfully, and there are good examples that the treatment both stops the tumor and cures. To save Oscar, we have to go to México. Time is critical - we are in a hurry and we have to go now!   


Oscar is a 13 year old boy from Lund in south of Sweden who always has been healthy, very active and has a huge interest to search for knowledge and get answers. Life has been around school, where his results are very good, and his siblings, around handball, a very big food interest, friends and computer games. As it should be in that age. Since afternoon December 15, 2017, life is no longer as it should be when you are 13 years old. This day, just before Christmas, Oscar received the diagnosis of brain tumor - a brain tumor called DIPG (Diffuse intrinsic pontine glioma). The tumor grows in the sensitive brainstem which is the main communication pathway for a series of vital neuronal signals between the brain and the body (breathing, heart rhythm, blood pressure, etc.). Therefore, it is also impossible to operate. Oscar is therefore in urgent need of treatment!   


The clinic in Monterrey, México uses well recognized methods and approved medications in a way that is not performed anywhere else in the world. The method involves two different treatments - intra-arterial chemotherapy i.e. that cytostatic are injected directly into the area in the brain where the tumor is located, and immunotherapy which means that the body's own immune system fights cancer cells. The clinic in Mexico has been extremely successful with this unique method of helping and curing children in a way that have never happened before. They give children and their parents a hope for another, brighter future.   


The treatment, for saving Oscar, costs extremely large amounts of money and takes a long time, about 1 year. Each treatment is estimated to cost about $ 15 500 (approximately 130 000 SEK) plus healthcare, travel and accommodation. This must be done at least every 3 weeks. According to the preliminary calculations we have from the clinic, only the treatments themselves cost over $ 360 000 (more than 3 million SEK). Yes, it's a lot of money and more than we can get together by ourselves. But letting money be an obstacle to Oscar's life is not in our world. Probably not in any parent´s world.   


As mother and father, life collapses when one's child gets a diagnosis like this one. 

But not Oscars. 

This hearty and wonderful 13 year old boy says we all have to look forward. 

He has plans for his future. 

And he is determined to succeed.   

We need all the help we can get and are grateful for all contributions, each crown counting. Help us to give Oscar a hope to realize his plans for the future.    

Any funds left over will of course be donated to research projects for DIPG research and thus benefit other children like Oscar.   

We are so grateful, Cecilia and Göran Sajland

Fundraiser Updates

Posted on May 5, 2018

Posted on May 5, 2018

Last Monday (30/4) Oscar was breathing heavily. Actually, on his own initiative we concluded that when we were at the gym and he was spinning we should consult a doctor. Ironically after spinning he was breathing much better! He does that to improve his fitness, and he really wants that. So, at the gym I wrote to his doctor that he breathed heavily and they told us to come for a check-up as soon as possible. We thought it should be a ”quick fix”, but it was not! At the hospital they concluded that the lungs did not look as they should and they felt a bit worried about his condition. ”But he just coming from the gym, it can’t be that bad? And no fever?” After an hour it was clear, he has a new pneumonia in both lungs and a new pneumothorax, or lung collapse, in the right lung. Why? We can be without these adventures! It is a nightmare and a lot of worries! He was well for 3 weeks. So, they have concluded what has caused the pneumonia so he can get the right treatment and antibiotics. It feels safe and good that he is in treatment that he also seems to respond on. The lung collapse is also treated and hopefully on its way to heal. For lung collapses there are certain programs that shall be followed and he is in such a program now. Step by step. He is on the right way and we are so grateful for that. Even if it still is serious, he gets more and more stable day by day. The pneumonia in March/April was critical, this is very serious.   


But we feel so sorry for Oscar that he must fight on several fronts. He is such a brave fighting boy. He is still a child and it’s so unfair. There are so many cruel people on this earth, why do they always manage? We are here because of the brain tumour and nothing else! It’s so sad. Money that we shall use for fighting the tumour, treat and help Oscar to a healthy and better life is used for other things! As I said in the last update we did not count on that at all. Maybe naive but honest? Our ”budget” is built only on the cost of the treatments. When this is over and we are home again we have used almost 100000€ on just pneumonia and lung collapse. In total we have used over 150000€. So, we have ”lost” 100000€ and in some way we must catch it back. We really hope for understanding for this. All this means, as I mentioned before, it’s very hard to put a goal. I can only conclude where we are now, and then we take it day by day and step by step.   


So, please, please if you have the possibility, help Oscar out of his nightmare! We are so grateful for all help! We are also very, very grateful if you can help to spread Oscars story. No one can do everything, but everyone can do something!  


Posted on April 19, 2018

Posted on April 19, 2018

We have had the most horrifying weeks in our life’s. Oscar caught a very bad infection and as earlier said he was sedated and put in to a respirator for one week. After, when he woke up and the infection was away, we were all happy, but then it was shown that, most probably had the respirator and the pressure given him pneumothorax (collapse of the lung). This means there was a hole in the lung and air leaked out in the chest. When he had the pneumonia, they were forced to put pressure on his lungs to get them working properly again. Again, we had some nervous days, but it healed and it will continue the healing process the nearest weeks. A specialist on lungs was called in to put a program for the healing and we are grateful for that and it worked. Our life is really an emotional roller-coaster. Oscar got home to the apartment this Monday. He has looked so much forward to get “home”, was very happy to be back again, and be able to eat at home, not the hospital food. After he has been in bed for more then 3 weeks he is of course weak in his legs and arms and needs help. And he also has pain from the drains they put in his right side to help the hole to heal. His physical status is a challenge for him, but now when we got home we directly hired Oscars physiotherapist so he can train with her one time in the morning and one time late afternoon. That will put him back on track again so we really can focus on why we are here - to beat the brain tumour. We do not want any more expensive surprises, but of course no surprises at all for our dear Oscar! From the beginning we really had difficulties to put a goal for that Oscar shall get well. We based it on what the doctors said, but of course all these children are individuals. It is very, very hard. There has always been a fear for both what side effects can cause and what else that can happen, for example Oscars pneumonia. Oscars pneumonia costed over 70000 US$. This was money that we wanted to use for his treatment against his tumour. It is really a hard situation, and we must increase the goal to 450 000 euro. We really, really hope and beg there will be no more surprises for Oscar so he can focus on why he is here. We are so grateful for all people that wants to help Oscar in his battle! 

It is also important to say: Any funds left over will of course be donated to research projects for DIPG research and thus benefit other children like Oscar.     


Posted on April 8, 2018

Posted on April 8, 2018

I am really sorry I have not made any update for a while! We are so grateful to all nice people supporting Oscar in his fight. Unfortunately, Oscar got pneumonia 2 weeks ago. The pneumonia was very serious so Oscar had to be sedated and put in a respirator. He got a very serious infection in his lungs and he was really very bad. After 1 week in the respirator they woke him up and he made it! We were so happy that he made it. Last Friday he got pain in his right side, and on X-ray it showed up that he had a small hole in his right lung so air leaks out to the surrounding tissues. So again, he was back on the operating table to put in pipes that evacuate the air so the lung can heal. Now we think that it is enough with surprises! Oscar is really a fighter. We hope that his lungs heal fast so he can come back home to the apartment, and he really looks forward to that! To get back to his bed and to eat food home again! He has now been in intensive care for 2 weeks, and hopefully he will go to a normal room tomorrow! Directly after his pneumonia, or 2 days after he woke up from the respirator he got his 3 treatment. We are waiting for the results from the X ray of his head, but the doctors seem to be very positive about how he is responding to the treatments! I will post more information about that when I have it!  

About the Organizer

Report Fundraiser

Report Fundraiser

*Please report fraud and Terms of Service violations only. Personal disputes will not be reviewed.

* YouCaring will not use or share your phone number or other information for marketing purposes.

Comments

Supporters

Grab Our Widget

Help us save our Oscar Sajland

Grab Our Widget
Donate NowFacebook Share Button